Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


NAMA       : MOHAMMAD FADZIL AIZZAD BIN BADJURI
JAWATAN  : PEGAWAI TADBIR N41
TEL.NO  : 082-547891
FAX.NO : 082-237258
ALAMAT EMEL : mdfadzil@sarawak.gov.my
 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bertanggungjawab dalam pembangunan Perancangan Strategik ICT Agensi Kerajaan Negeri bagi jabatan.  CIO yang dilantik oleh agensi masing-masing merupakan komponen bernilai di dalam usaha kerajaan untuk menubuhkan perancangan strategik ICT di dalam Perkhidmatan Awam Negeri.

Peranan CIO

 1. Membangunkan perancangan strategik ICT.
  • Untuk mengkaji keperluan agensi
 2. Menyelia, menyelia, menyelaras dan mengawal program ICT agensi.
  • Menguruskan bajet ICT agensi.
  • Ini termasuk projek ICT, perkakasan & perisian, penyelenggaraan, dan perkhidmatan ICT yang lain.
 3. Memperkukuhkan dasar, standard dan amalan terbaik ICT.
  • Melaksanakan dan memastikan pematuhan kepada dasar, standard, amalan terbaik, garis panduan ICT dan lain-lain.
 4. Menggalakkan penggunaan ICT (penggunaan ICT) di agensi.
  • Mengenalpasti pendekatan untuk menggalakkan penggunaan ICT (latihan, memperkenalkan teknologi baru, pendekatan baru dan lain-lain).
 5. Ahli Kumpulan Kerja Agensi Pemegang Amanah Data (DTAWG)
  • Melaporkan dan mendapatkan kelulusan atau pengesahan daripada HOD masing-masing mengenai semua perkara berkaitan data.
  • Pengurus maklumat utama untuk agensi.
  • Menyelia tadbir urus pengurusan data dan maklumat bagi agensi.
  • Boleh mewakili agensi dalam DGC mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan seni bina data, tadbir urus, pengurusan, pemeliharaan, perkongsian, penggunaan dan penyebaran.
  • Memastikan pengkatalogan data agensi yang komprehensif.
 6. Menjalankan apa-apa tugas lain yang berkaitan dengan ICT.

 


 
 
picture Pengumuman